Obsah

20.05.2020

Projekt KaPoDaV pomůže na Přímce studentům i učitelům

Projekt KaPoDaV pomůže na Přímce studentům i učitelům

Asi čtyřicítka pedagogů ze znojemské střední školy na Přímětické se ve dnech 18. – 19. 5. 2020 zúčastnila školení v rámci projektu „KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Detail

20.04.2020

Stáž žáků z Přímky na Tenerife nabrala nečekaně rychlý konec

Stáž žáků z Přímky na Tenerife nabrala nečekaně rychlý konec

Cesta tam a hned zase zpátky. Tak by se tolkienovsky dala nazvat zahraniční stáž žáků SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., která měla v rámci programu Erasmus trvat celý měsíc. Místo 30 dní však trvala pouhých osm. Netřeba vysvětlovat, stačí napsat pár slov: Nouzový stav ČR.

Detail

13.04.2020

Distanční vzdělávání v SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Distanční vzdělávání v SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Web školy, Outlook Web App, Moodle, Bakaláři, Komens, Google Hangouts, ZOOM, Classroom, Skype, Messenger a s nimi související emailová komunikace, chat, videochat, audiochat, videokonference, online výuka, Lingea, powerpointové prezentace…

Detail

10.03.2020

Na Přímce vyvěsili vlajku pro Tibet

Na Přímce vyvěsili vlajku pro Tibet

Také letos se některé úřady, školy a instituce ve Znojmě připojily k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Mezi nimi i střední škola na Přímětické ulici.

Detail

Od 11. 3. 2020 zrušeno do odvolání teoretické i praktické vyučování.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost sledovat aktuální informace na webu školy.

Budova školy otevřena v pracovní dny

od 7.00 do 14.30 hodin

Informace k hodnocení žáků ve školním roce 2019/2020 a informace ke konzultačním hodinám pro žáky závěrečných ročníků za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky od 11. května 2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 Vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (Vyhláška), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku a Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ a SŠ za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (Metodický postup).

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná ve středních školách osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Více viz osobní dopis ministra školství.

Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků dle  připravených rozpisů konzultačních hodin, které uvidíte po přihlášení k programu Bakaláři ve vašich rozvrzích. Žáci svou účast na výuce dokládají čestným prohlášením.

Ochrana zdraví a provoz středních škol se řídí metodikou, kterou vydalo MŠMT 2. května 2020 (Ochrana zdraví)

Informační dopis ředitele školy pro žáky – konzultace od 11. května 2020 (zde).

Rozpis konzultačních hodin pro žáky. Žáci budou rozděleni do skupin.

Informace pro žáky a zákonné zástupce:

Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, která zakazují osobní účast žáků ve vyučování, bude probíhat výuka všech vyučovacích předmětů formou distanční výuky  (on-line) pomocí e-learningového systému MOODLE a formou e-mailové komunikace pedagogů se žáky.

Žákům připomínáme, že na MOODLE je stejné přihlašovací jméno jako v Bakalářích.

Důležité informace pro žáky!

V době mimořádných opatření je pro všechny žáky povinné on-line vzdělávání (sledování systému MOODLE, e-mailové komunikace a sledování systému Bakaláři).  Žáci, kteří nerespektují požadavky vyučujících nebo s nimi na těchto platformách nekomunikují a neplní zadané úkoly, nemusí být za 2. pololetí 2019/2020 klasifikováni.

Domácí příprava žáků na MZ a JPZ

Žáci mohou při přípravě na maturitní zkoušku z domova využít - příprava na společnou část MZ

Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z domova - příprava na JPZ 

Tisková zpráva MŠMT k organizaci MZ, JPZ a ZZ: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání  ve školním roce 2019/2020

( MZ, ZZ – řádný i opravný termín)

V souvislosti s řešením mimořádné situace připravilo MŠMT zákon o zvláštních pravidlech č. 135/2020 Sb.

 

Třídní schůzky, které se měly konat 31. 3. 2020  a 2. 4. 2020, se nebudou konat tradiční formou z důvodu mimořádných opatření. Zákonní zástupci žáků se mohou zkontaktovat s třídními učiteli  a individuálně se s nimi domluvit. Zákonní zástupci žáků závěrečných ročníků do 27.5.2020 a ostatních ročníků do 24.6.2020.

 

 

Mimořádné opatření od 12. 5. 2020Více zde.

 

Informace

Více zde.

Mimořádné opatření

Více zde.

Přihlášky k MZ podzim 2020

Termín podání přihlášek k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 2020 je stanoven takto:

20.7. – 24.7.2020  (8.00 – 9.00) se žáci osobně dostaví do kanceláře školy k podání přihlášky. Žáci, kteří budou konat ústní MZ z JČ, odevzdají i nový seznam literárních děl.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

https://prijimacky.cermat.cz/

 Termín konání: pondělí 8. června 2020

Pozvánka bude zaslána zákonným zástupcům uchazečů doporučeně poštou a na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce ke studiu.

V pozvánce budou uveřejněny veškeré důležité informace k průběhu a konání JPZ, přílohou pozvánky bude Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Uchazeč s sebou k JPZ musí přinést vyplněné a zákonným zástupcem podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.  Žáci ho odevzdají při vstupu do budovy školy, bez potvrzeného prohlášení nemůže uchazeč JPZ konat!!!

Při účasti u jednotné přijímací zkoušky prosím postupujte dle nařízení MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019-2020

Informace o jednotné přijímací zkoušce a přijímacím řízení budou průběžně aktualizovány.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 16. června 2020.

 

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky: 23. června 2020

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií.

Výsledky přijímacího řízení náhradního termínu budou zveřejněny 27. června 2020

Termín pro odevzdání zápisového lístku při konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je 3. července 2020.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020-2021

pro obory zakončené maturitní zkouškou (studijní obory)

 

Dne 16. 6. 2020 zveřejní škola seznamy přijatých uchazečů na www stránkách a na vývěsce při vchodu do školy. Nepřijatí uchazeči nebudou na seznamech uvedeni, rozhodnutí si mohou vyzvednout osobně na sekretariátu školy do 23. 6. 2020, poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána poštou.

Všichni přijatí uchazeči v 1. kole přijímacího řízení na školní rok 2020/2021, kteří mají zájem nastoupit od 1. 9. 2020 na naši školu na zvolený učební nebo studijní obor, mohou odevzdat zápisový lístek do 23. 6. 2020.

 

Pokud zasíláte zápisový lístek poštou, prosíme společně s ním zaslat podepsané INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Nepřijatí uchazeči se v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nemohou proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

Standardní odvolání je nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Ředitel školy přijme bez integrace krajského úřadu uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.

V případě, že uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů, může podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí Žádost o vydání nového rozhodnutí.

 

Na sekretariátu školy si můžete vyzvednout osobně rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a odevzdat zápisový lístek v níže uvedených termínech, nepřijatí uchazeči mohou zároveň podat žádost o vydání nového rozhodnutí:

Úterý

16. 6. 2020

8.00 – 16.00

Středa

17. 6. 2020

8.00 – 16.00

Čtvrtek

18. 6. 2020

8.00 – 13.00

Pátek

19. 6. 2020

8.00 – 13.00

Pondělí

22. 6. 2020

8.00 – 16.00

Úterý

23. 6. 2020

8.00 – 13.00

 

V případě nejasností či dotazů volejte:

602 541 973 -  Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy;

732 287 828 - Zuzana Svobodová, referentka

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020-2021

pro obory zakončené výučním listem (učební obory)

Dne 22. 4. 2020 zveřejní škola seznamy přijatých uchazečů na www stránkách a na vývěsce při vchodu do školy. Nepřijatí uchazeči nebudou na seznamech uvedeni, rozhodnutí si mohou vyzvednout osobně na sekretariátu školy do 28. 4. 2020, poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána poštou.

Přijatí uchazeči, kteří nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) a mají zájem nastoupit od
1. 9. 2020 na naši školu na zvolený obor, mohou odevzdat zápisový lístek do 5 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení, tj. do 28. 4. 2020.

Pokud zasíláte zápisový lístek poštou, prosíme společně s ním zaslat podepsané INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Více zde.

Přijímací řízení pro školní rok 2020-2021

Obory středního vzdělání s výučním listem (SOU):  pravidla přijímacího řízení se pro vyhodnocení výsledků žáků nemění a výsledky PŘ budou zveřejněny na vývěsce před budovou školy a na našich www stránkách -  22. 4. 2020 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (SOŠ)

Více zde.

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou – budou vyhlášena po ukončení 1. kola přijímacího řízení.

V případě nejasností či dotazů volejte na číslo: 602 541 973 -  Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy

 

Milí žáci, zájemci o studium v naší škole, 

držíte se hesla Kdo je připraven, není překvapen? Tak to jste tu správně. Zde najdete tipy, co dělat, abyste byli co nejlépe připraveni jak na přijímací zkoušky, tak i na zkoušky závěrečné či maturitní.

- přijímací zkoušky nanečisto z matematiky i českého jazyka a literatury můžete trénovat zde - ilustrační testy i testy z řádných termínů pro čtyřleté obory vzdělání (Didaktický test, záznamový arch, řešení)

letákŽáci mají  možnost strávit v naší škole celé dopoledne a zažít si tak celý den v „kůži“ žáka střední školy.

Stačí, když si vyberou obor, o který mají zájem, zavolají do školy  a my jim připravíme program.  

Pokud to bude možné, zajistíme i prohlídku odborného výcviku. Žáci ZŠ tak mají možnost poznat učitele, žáky, atmosféru a prostory školy.

Během tohoto dne si mohou také vyzkoušet jednotné přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky.

Nabídka KO

Dárkovými poukazy potěšíte své blízké

Chtěli byste udělat radost svým příbuzným nebo kamarádům zajímavým dárkem? Můžete překvapit a věnovat dárkový poukaz na kadeřnicko-kosmetické služby.

V kosmetické provozovně nabízíme ošetření pleti ultrazvukovou špachtlí. V sychravém počasí se nechte příjemně prohřát masáží lávovými kameny. Jako příjemný bonus navíc od nás dostanete ke každému kosmetickému ošetření masáž rukou zdarma.

A pokud máte vlasy vysušené či jinak narušené, navštivte kadeřnickou provozovnu a můžete si nechat ošetřit vlasy hloubkovým zábalem nebo si nechat udělat brazilský keratin. Budeme se na vás těšit!

Poukazy

Nejbližší události

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

TERMÍNY KURZŮ 

Kurz Kadet Sommelier

Termín: 14.10-15. 10. 2019

Cena pro žáka:  1550,-

Cena pro dospělého: 1800,-              

Barmanský kurz

Termín: 24. 2.–28.2. 2020

Cena pro žáka:  2750,-

Cena pro dospělého: 4000,-

Kurz studené kuchyně

Termín: 20.4. -24. 4. 2020

Cena pro žáka 2.750,-          

Cena pro dospělého: 4000,-

Základní kurz Carvingu

Termín: 17. 6. – 18.6.2020

Cena pro žáka: 1350,-

Cena pro dospělého: 3000,-

Kurz Sushi č. 1

Termín: 28. 11. 2019

Cena pro žáka: 1000,-

Cena pro dospělého: 1000,-

Kurz Sushi č. 2

Termín: 29. 11. 2019

Cena pro žáka: 1000,-

Cena pro dospělého: 1000,-

Baristický kurz

Termín: 11. 11. – 12. 11. 2019

Cena pro žáka: 2050,-

Cena pro dospělého: 2050,-

PROČ STUDOVAT U NÁS

 • uplatnitelnost absolventů na trhu práce
 • profesionální přístup pedagogů
 • dobrá pověst školy v regionu
 • dlouholetá tradice školy se zaměřením do oblasti služeb
 • široká a pestrá nabídka oborů
 • důraz na propojení teorie s reálnou praxí
 • spolupráce se sociálními partnery
 • realizace prestižních společenských akcí
 • organizace doplňkových seminářů a aktivit
 • pestrá nabídka zahraničních stáží
 • aplikace trendů současného školství

NAŠÍM CÍLEM JE

 • profesionalita
 • sebevzdělávání
 • optimismus
 • pozitivní myšlení
 • smysl pro povinnost
 • smysl pro spravedlnost
 • tolerance
 • odpovědnost
 • komunikativnost
 • kreativita
 • loajalita

Pro zájemce o studium jsou dveře školy otevřené každý pracovní den do 14.00 hod. Informujte se o možnostech studia a poznejte naši školu! Těšíme se na vaši návštěvu.

SOUSOSZNVirtuální prohlídka školy

ŠKOLA ROKU

Naše škola byla vyhlášena Asociací hotelů a restaurací České republiky Školou roku 2014.

škola roku

Videogalerie

Videogalerie na youtube