Školská rada

Volební řád
Podmínky vytváření školských rad na školách
 1. Podle § 167 odst. 1 a 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ( školský zákon), byla na každé škole, tedy i na našem SOU a SOŠ, zřízena školská rada.

 2. Školská rada je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 3. Na naší škole je školská rada tříčlenná ( třetinu členů školské rady jmenuje ředitel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci ).

 4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován ředitelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

 5. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 6. Volby členů školské rady musí být organizovány tak, aby byla zajištěna jejich včasnost, věrohodnost a demokratičnost.

 7. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 8. Školská rada se schází minimálně 2krát ročně:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  • schvaluje školní řád,

  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  • projednává návrh rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.