Historie školy

Tradice českého učňovského školství ve Znojmě sahají do roku 1910. Učňovská škola, na niž navazujeme, byla zřízena 1. září 1959 a studovalo v ní na počátku 125 žáků. O 17 let později, v roce 1976, byla zahájena výuka v nové budově na Přímětické ulici a za 3 roky došlo ke změně názvu školy na Střední odborné učiliště.

K 1. lednu 1981 se uskutečnila reorganizace SOU pod Správu SOU Praha. Od 1. ledna 1991 bylo SOU transformováno na SOU, družstevní podnik, a získalo právní subjektivitu. Zřizovatelem se stal Svaz českých a moravských spotřebních družstev Praha.

1. září 1991 byla při SOU zřízena Rodinná škola a 27. ledna 1993 byly obě školy transformovány na obchodní  společnost  a  zapsány do obchodního rejstříku jako SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo, s. r. o.

K 1. září 1993 zařadilo MH ČR SOU a MŠMT ČR SOŠ do sítě soukromých škol.

1. září 1994 byl absolventům ZŠ nabídnut první studijní obor – Podnikání, obchod a služby. Od září 2000 byla rozšířena nabídka  učebních  oborů  o obor Kadeřník a v roce 2003 zahájily studium žákyně oboru   Kosmetické služby.   O  rok  později  jsme  nabídli  zájemcům  možnost studia  v  oboru  Hotelnictví  a turismus. Od 1. září 2012  bude nabídka rozšířena o dva studijní obory – Cestovní ruch a Sociální činnost.

V současné době jsou SOU a SOŠ zařazeny do sítě škol MŠMT ČR.

Současnost školy

Školu navštěvuje celkem 750 žáků.  414 žáků studuje obory středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou z toho 61 žáků nástavbové studia denní i dálkové formy a 336 žáků studuje obory středního vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou v denní i zkrácené formě studia.

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o., jsou součástí systému družstevního školství. Jsou propojeny   na   podnikatelskou   sféru,  která  rozhoduje  o  profesní  stránce  přípravy  žáků  a zabezpečuje ji.

Škola patří k největším školským zařízením znojemského regionu, jehož potřeby středního odborného  a úplného středního odborného vzdělávání pomáhá zabezpečovat.

Rozšíření činnosti školy o obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a o další aktivity doplňuje  tradiční  učňovskou  přípravu.  Absolventi  těchto oborů nacházejí uplatnění v oblasti obchodu, společného   stravování, ve službách, v cestovním  ruchu  i  v dalších oblastech podnikatelské sféry. Škola umožňuje absolventům všech oborů středního vzdělání s výučním listem prohloubit si vzdělání v nástavbovém studiu oborů Podnikání – denní, dálková forma, Společné  stravování a Vlasová kosmetika. Organizujeme barmanský kurz, sommelierský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, baristický kurz. Kurzy jsou určeny žákům i dospělým. Od roku 2008 nabízíme možnost získání dílčích kvalifikací  v  oboru  Kuchař – číšník.  Ke  zkvalitnění  výuky přispívají  zahraniční  odborné  stáže, odborné praxe a odborné  exkurze. Při výuce si klademe za cíl poskytovat teoretické i praktické poznatky zvoleného oboru na kvalitativně vysoké úrovni, s důrazem na odborné předměty a praktickou složku přípravy na povolání.