Přednáška o práci na OSPOD

admin01 Aktuality, Školní rok 2014-2015

Dne 3. 6. 2015 se třída SČ3.A zúčastnila v rámci projektu Pospolu pod vedením pracovnic OSPOD Znojmo Mgr. Adély Barterové a Ing. et Bc. Ivany Němcové přednášky na téma: Náhradní rodinná péče a práce terénního sociálního pracovníka.

Po stručném představení oddělení sociálně právní ochrany dětí ve Znojmě, jejich agendách i pracovnících, následoval blok přednášek zaměřených na práci terénního sociálního pracovníka. Přednášející žákům vysvětlily rozdíl mezi terénním sociálním pracovníkem, kurátorem pro mládež a pracovníkem pro náhradní rodinnou péči. Taktéž posluchače seznámily s kompetencemi a pracovní náplní jednotlivých zaměstnanců. Díky kasuistikám, kterými přednášející zpestřovaly svoji přednášku, se žáci utvrdili v tom, že hlavním cílem sociálního pracovníka je ochrana práv dítěte i jeho zájmů a snaha o obnovení narušených funkcí rodiny, event. zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro ty, jež nemohou být dočasně nebo trvale vychovávány v původní rodině. Na základě informací, jež studenti v první části přednášky obdrželi, zjistili, že práce na OSPOD není jednoduchá a jednotvárná, nýbrž zajímavá a určitě ne pro každého.

Ve druhé části přednášky, která se věnovala náhradní rodinné péče, se posluchači dozvěděli o možnostech NRP a upevnili si vědomosti v často pletoucích se pojmech – poručník a opatrovník. Aktivně se studenti zajímali především o problematiku pěstounství. Na základě toho byli seznámeni s druhy pěstounské péče, tedy formou příbuzenskou a nepříbuzenskou, a jejich klady a zápory.

Z přednášky žáci odcházeli plni informací a dojmů. Prostřednictvím anonymních kasuistik si žáci uvědomili, do jakých situací se mohou děti a jejich rodiče dostat. Díky zkušeným a vzdělaným sociálním pracovníkům se ale většinou najde cesta, jež rodině pomůže nepříznivou sociální situaci překonat a vše dobře dopadne. Cílem OSPOD totiž není umístit dítě do ústavního zařízení, ale ponechat jej v původní rodině co nejdéle.

Mgr. Marcela Sabová, Bc. Petra Moravcová