Obsah

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK – NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 

Třída

Praktická ZZ

 

Pracoviště

Ústní ZZ

Učebna/příprava

k ústní ZZ

A3.A

-

US Psota, s.r.o.

24.9.2021

516/501

KA3.A

30.8.2021

SOU a SOŠ Znojmo, s.r.o

23.9.2021

516/501

KČ3.A

-

SOU a SOŠ Znojmo, s.r.o.

SD Jednota M.Krumlov

24.9.2021

502/501

KČ3.B

20.– 22.9.2021

24.9.2021

502/501

KČ1.Z

-

SOU a SOŠ Znojmo, s.r.o.

24.9.2021

502/501

 

Automechanik

Ústní ZZ – zahájení v 8.00 hod.- 12.00 hod.

(15 min. /žák)

 

Kadeřník

Praktická ZZ–  zahájení v 7.00 hod. – 13.00 hod. (6 hod./1den)

Ústní ZZ – slavnostní zahájení v 8.00 hod. – 12.00 hod.

(15 min./žák)

Kuchař-číšník

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod. – 13.00 hod. (6 hod./1den)x 3 dny)

Ústní ZZ – slavnostní zahájení v 8.00 hod. – 12.00 hod. (15 min./žák)

 

                

   

JAK ŠKOLSKÝ ZÁKON UPRAVUJE ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU UČŇŮ

ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU UPRAVUJE ŠKOLSKÝ ZÁKON V NÁSLEDUJÍCÍCH PARAGRAFECH:

Závěrečná zkouška: § 74, § 75 a § 76

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky: § 82

Společná ustanovení: § 183c

Závěrečná zkouška § 74

 

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na sekretariát školy. 

K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku.

 

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA- Kvalita pro učňovské školství

NZZ2

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015. Naše škola se do projektu zapojila mnohem džíve.

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 2014 zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti, o financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Všechny učební obory na SOU a SOŠ, SČMSD Přímětická  vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ2 – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující.Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace.Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikaci, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků. ORGANIZACE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKYZadávání závěrečné zkoušky probíhají v souladu s platnou legislativou (Vyhláška č. 36/2014 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem).Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Písemná zkouška Pro písemnou zkoušku se vygeneruje z jednotného zadání pro každého žáka jedno zadání. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Praktická zkouškaPro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje.

Ústní zkouškaPro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkouškyHodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Status studenta 2018 - do kdy jste studenty po zkoušce?

 

 

 

Harmonogram ZZ červen 2021 Staženo: 49x | 11.03.2021

Přihláška k závěrečné zkoušce-VZOR Staženo: 63x | 01.02.2021

JZZZ - SOP 2021 - 69-51-H-01 - prakticka (zaci) Staženo: 204x | 01.02.2021

SOP_KČ-1 Staženo: 326x | 28.01.2021

JZZZ - SOP 2021 - 65-51-H-01 - prakticka (zaci) Staženo: 153x | 28.01.2021

šablona Kadeřník SOP Staženo: 1681x | 22.01.2019

Stránka

  • 1