Obsah

Prevence rizikového chování

V rámci preventivních aktivit se zaměřujeme na primární prevenci rizikového chování u žáků, tj. na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

  • agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
  • záškoláctví
  • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
  • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
  • spektrum poruch příjmu potravy
  • negativní působení sekt
  • sexuální rizikové chování

 

Pracovní pozice

Jméno

Telefon

E-mail

Konzultační hodiny

školní metodik prevence Mgr. Lucie Pláňková 724 536 514 plankova.lucie@sousoszn.cz pondělí 13.00 – 14.00 hod.

Důležité dokumenty školy:

Minimální preventivní program Staženo: 3x | 05.01.2022

Školní preventivní strategie Staženo: 3x | 05.01.2022

Krizový plán školy Staženo: 4x | 05.01.2022

Program proti šikanování Staženo: 2x | 05.01.2022

Stránka

  • 1