Obsah

Přijímací řízení

 

 

 

 

Obecné

Jednotné zkušební schéma pro JPZ 2020 - termíny

Informace o přijímacím řízení na stránkách MŠMT

Informace z MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře

Informace o přijímacím řízení na stránkách CERMAT

Přihlášky

Přihlášky lze odevzdat na sekretariátu školy ve 3. patře, dveře č. 302 (Zuzana Svobodová, Jana Gorčíková) nebo na účtárně školy ve 3. patře, dveře č. 320 (Irena Bíbrová, Blanka Houšťová) nejpozději do 2. března 2020!

 

pondělí-čtvrtek od 7.00 do 15.30 hod.

pátek od 7.00 do 14.30 hod.

 

Mimo tuto dobu je možnost přihlášky vhodit do schránky u hlavního vchodu školy.

Informace na tel. 537 020 555, 732 287 828 (Zuzana Svobodová)

VYSVĚTLIVKY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK

 

Přihlášku obdržíte na vaší základní škole, můžete si ji stáhnout zde z našich www stránek nebo si pro ni můžete přijít osobně do kanceláře naší školy.

 

K přihlášce na denní studium je nutné mít vyplněno:

•             Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na straně 1 (není potřeba k nástavbovému a dálkovému studiu)

•             Kulaté razítko a podpis ředitele základní školy na straně 2 nebo ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (nebo z posledních dvou dokončených ročníků ZŠ).Při předání přihlášky je možné doložit originál vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (nebo z posledních dvou dokončených ročníků ZŠ), v tomto případě není třeba ověřená kopie vysvědčení.

•             Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat na obě zvolené střední školy (v případě, že uchazeč zvolí na jedné střední škole dva obory, odevzdává dvě přihlášky), na každou z nich po jednom vyhotovení, obě přihlášky musí být totožné.

•             Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, předloží k přihlášce ke studiu buď ve formě originálu, nebo úředně ověřené kopie, doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání. Formulář podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Součástí Doporučení je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení. 

 

K přihlášce na nástavbové a dálkové studium je nutné mít vyplněno:

•             Kulaté razítko a podpis ředitele střední školy na straně 2 nebo ověřená kopie vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku SŠ. Při předání přihlášky je možné doložit originál vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku SŠ, v tomto případě není třeba ověřená kopie vysvědčení.

•             Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, předloží k přihlášce ke studiu buď ve formě originálu, nebo úředně ověřené kopie, doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání. Formulář podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Součástí Doporučení je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení. 

 

Podmínky přijetí do zkráceného studia

Uchazeč předloží:

•             řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku

•             doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání (výuční list nebo maturitní vysvědčení)

•             závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, popřípadě středního vzdělání s maturitní zkouškou, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy

 

Po odevzdání/ doručení přihlášky ke studiu, vám přihlášku zaevidujeme a písemně/ e-mailem předáme registrační číslo a další sdělení k přijímacímu řízení.

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA DO STUDIJNÍCH OBORŮ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

 

Na váš e-mail, který byl uvedený na přihlášce bude z CERMAT doručena pozvánka k jednotné přijímací zkoušce (JPZ). Potvrďte přijetí pozvánky na e-mail prijimacky@sousozn.cz.

V případě, kdy je uchazeč přihlášen na dva studijní obory se k JPZ dostaví v obou termínech. Počítá se lepší výsledek. Termín konání JPZ určuje pořadí střední školy a oboru uvedené na přihlášce.

 

Termíny JPZ:

14. 4. 2020 (náhradní termín 13. 5. 2020) jednotná přijímací zkouška 1. termín

15. 4. 2020 (náhradní termín 14. 5. 2020) jednotná přijímací zkouška 2. termín

 

VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

22. 4. 2020 výsledky přijímacího řízení pro obory s výučním listem a obory zkráceného studia

30. 4. 2020 výsledky přijímacího řízení pro obory s maturitním vysvědčením (výsledky testů jednotné přijímací zkoušky)

 

V PŘÍPADĚ KLADNÉHO VÝSLEDKU NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK (do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků přijímacího řízení)!

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

Uchazeči hlásící se do nástavbového a zkráceného studia, vyplňují zápisový formulář, který obdrží spolu s rozhodnutím o přijetí na sekretariátu školy. Zápisový lístek se jich netýká.

 

Obdrží uchazeč na základní škole.

 

Uchazeči, kteří se hlásí na denní studium a již nejsou žáky základní školy musí o zápisový lístek požádat na příslušném krajském úřadu dle místa trvalého bydliště.

 

Uchazeči s adresou trvalého bydliště v jihomoravském kraji žádají o zápisový lístek

 

doporučeně poštou na adresu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

odbor školství

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 BRNO

 

nebo

 

osobně na odboru školství

Cejl 530/73, 601 82 BRNO

 

podrobné informace naleznete na:

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky

Pokud žák nebyl ke studiu přijat, dostavte se osobně do kanceláře školy, zde se pokusíme vše společnými silami vyřešit.

2. kolo přijímacího řízení proběhne na základě rozhodnutí ředitele školy, dle obsazenosti jednotlivých oborů.

 

Stránka

  • 1