Obsah

Přijímací řízení

 

 

 

 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

https://prijimacky.cermat.cz/

 Termín konání: pondělí 8. června 2020

Pozvánka bude zaslána zákonným zástupcům uchazečů doporučeně poštou a na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce ke studiu.

V pozvánce budou uveřejněny veškeré důležité informace k průběhu a konání JPZ, přílohou pozvánky bude Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Uchazeč s sebou k JPZ musí přinést vyplněné a zákonným zástupcem podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.  Žáci ho odevzdají při vstupu do budovy školy, bez potvrzeného prohlášení nemůže uchazeč JPZ konat!!!

Při účasti u jednotné přijímací zkoušky prosím postupujte dle nařízení MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019-2020

Informace o jednotné přijímací zkoušce a přijímacím řízení budou průběžně aktualizovány.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 16. června 2020.

 

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky: 23. června 2020

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií.

Výsledky přijímacího řízení náhradního termínu budou zveřejněny 27. června 2020

Termín pro odevzdání zápisového lístku při konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je 3. července 2020.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020-2021

pro obory zakončené maturitní zkouškou (studijní obory)

 

Dne 16. 6. 2020 zveřejní škola seznamy přijatých uchazečů na www stránkách a na vývěsce při vchodu do školy. Nepřijatí uchazeči nebudou na seznamech uvedeni, rozhodnutí si mohou vyzvednout osobně na sekretariátu školy do 23. 6. 2020, poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána poštou.

Všichni přijatí uchazeči v 1. kole přijímacího řízení na školní rok 2020/2021, kteří mají zájem nastoupit od 1. 9. 2020 na naši školu na zvolený učební nebo studijní obor, mohou odevzdat zápisový lístek do 23. 6. 2020.

 

Pokud zasíláte zápisový lístek poštou, prosíme společně s ním zaslat podepsané INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Nepřijatí uchazeči se v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nemohou proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

Standardní odvolání je nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Ředitel školy přijme bez integrace krajského úřadu uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.

V případě, že uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů, může podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí Žádost o vydání nového rozhodnutí.

Na sekretariátu školy si můžete vyzvednout osobně rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a odevzdat zápisový lístek

 

V případě nejasností či dotazů volejte:

602 541 973 -  Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy;

732 287 828 - Zuzana Svobodová, referentka

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020-2021

pro obory zakončené výučním listem (učební obory)

Dne 22. 4. 2020 zveřejní škola seznamy přijatých uchazečů na www stránkách a na vývěsce při vchodu do školy. Nepřijatí uchazeči nebudou na seznamech uvedeni, rozhodnutí si mohou vyzvednout osobně na sekretariátu školy do 28. 4. 2020, poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána poštou.

Přijatí uchazeči, kteří nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) a mají zájem nastoupit od
1. 9. 2020 na naši školu na zvolený obor, mohou odevzdat zápisový lístek do 5 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení, tj. do 28. 4. 2020.

Pokud zasíláte zápisový lístek poštou, prosíme společně s ním zaslat podepsané INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO SOU:

Informační dopisy pro přijaté žáky oborů:

 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (SOŠ):

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Obsah a forma zůstanou zachovány, bude stanoven pouze 1. termín zkoušky (JČ, M) a zůstává termín náhradní, nemění se pravidla (kritéria pro přijetí).

Pokud bude uchazeč přijat ke studiu a bude mít o zvolený obor zájem, musí do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdat vyplněný a podepsaný zápisový lístek. Nově je stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí (autoremedury) opakovaně. Odvolání proti rozhodnutí není přípustné, je nahrazeno autoremedurou na úrovni školy.

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou – budou vyhlášena po ukončení 1. kola přijímacího řízení.

V případě nejasností či dotazů volejte na číslo: 602 541 973 -  Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy

 

 

Obecné

Jednotné zkušební schéma pro JPZ 2020 - termíny

Informace o přijímacím řízení na stránkách MŠMT

Informace z MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře

Informace o přijímacím řízení na stránkách CERMAT

Přihlášky

Přihlášky lze odevzdat na sekretariátu školy ve 3. patře, dveře č. 302 (Zuzana Svobodová, Jana Gorčíková) nebo na účtárně školy ve 3. patře, dveře č. 320 (Irena Bíbrová, Blanka Houšťová) nejpozději do 2. března 2020!

 

Mimo tuto dobu je možnost přihlášky vhodit do schránky u hlavního vchodu školy.

Informace na tel. 537 020 555, 732 287 828 (Zuzana Svobodová)

VYSVĚTLIVKY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK

 

Přihlášku obdržíte na vaší základní škole, můžete si ji stáhnout dole na této stránce nebo si pro ni můžete přijít osobně do kanceláře naší školy.

 

K přihlášce na denní studium je nutné mít vyplněno:

•             Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na straně 1 (není potřeba k nástavbovému a dálkovému studiu)

•             Kulaté razítko a podpis ředitele základní školy na straně 2 nebo ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (nebo z posledních dvou dokončených ročníků ZŠ).Při předání přihlášky je možné doložit originál vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (nebo z posledních dvou dokončených ročníků ZŠ), v tomto případě není třeba ověřená kopie vysvědčení.

•             Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat na obě zvolené střední školy (v případě, že uchazeč zvolí na jedné střední škole dva obory, odevzdává dvě přihlášky), na každou z nich po jednom vyhotovení, obě přihlášky musí být totožné.

•             Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, předloží k přihlášce ke studiu buď ve formě originálu, nebo úředně ověřené kopie, doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání. Formulář podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Součástí Doporučení je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení. 

 

K přihlášce na nástavbové a dálkové studium je nutné mít vyplněno:

•             Kulaté razítko a podpis ředitele střední školy na straně 2 nebo ověřená kopie vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku SŠ. Při předání přihlášky je možné doložit originál vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku SŠ, v tomto případě není třeba ověřená kopie vysvědčení.

•             Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, předloží k přihlášce ke studiu buď ve formě originálu, nebo úředně ověřené kopie, doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání. Formulář podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Součástí Doporučení je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení. 

 

Podmínky přijetí do zkráceného studia

Uchazeč předloží:

•             řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku

•             doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání (výuční list nebo maturitní vysvědčení)

•             závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, popřípadě středního vzdělání s maturitní zkouškou, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy

 

Po odevzdání/ doručení přihlášky ke studiu, vám přihlášku zaevidujeme a písemně/ e-mailem předáme registrační číslo a další sdělení k přijímacímu řízení.

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA DO STUDIJNÍCH OBORŮ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

 

Na váš e-mail, který byl uvedený na přihlášce bude z CERMAT doručena pozvánka k jednotné přijímací zkoušce (JPZ). Potvrďte přijetí pozvánky na e-mail prijimacky@sousozn.cz.

V případě, kdy je uchazeč přihlášen na dva studijní obory se k JPZ dostaví v obou termínech. Počítá se lepší výsledek. Termín konání JPZ určuje pořadí střední školy a oboru uvedené na přihlášce.

 

Termíny JPZ:

14. 4. 2020 (náhradní termín 13. 5. 2020) jednotná přijímací zkouška 1. termín

15. 4. 2020 (náhradní termín 14. 5. 2020) jednotná přijímací zkouška 2. termín

 

VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

22. 4. 2020 výsledky přijímacího řízení pro obory s výučním listem a obory zkráceného studia

30. 4. 2020 výsledky přijímacího řízení pro obory s maturitním vysvědčením (výsledky testů jednotné přijímací zkoušky)

 

V PŘÍPADĚ KLADNÉHO VÝSLEDKU NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK (do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků přijímacího řízení)!

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

Uchazeči hlásící se do nástavbového a zkráceného studia, vyplňují zápisový formulář, který obdrží spolu s rozhodnutím o přijetí na sekretariátu školy. Zápisový lístek se jich netýká.

 

Obdrží uchazeč na základní škole.

 

Uchazeči, kteří se hlásí na denní studium a již nejsou žáky základní školy musí o zápisový lístek požádat na příslušném krajském úřadu dle místa trvalého bydliště.

 

Uchazeči s adresou trvalého bydliště v jihomoravském kraji žádají o zápisový lístek

 

doporučeně poštou na adresu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

odbor školství

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 BRNO

 

nebo

 

osobně na odboru školství

Cejl 530/73, 601 82 BRNO

 

podrobné informace naleznete na:

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky

Pokud žák nebyl ke studiu přijat, dostavte se osobně do kanceláře školy, zde se pokusíme vše společnými silami vyřešit.

2. kolo přijímacího řízení proběhne na základě rozhodnutí ředitele školy, dle obsazenosti jednotlivých oborů.

 

Stránka

  • 1