Obsah

Přijímací řízení

 

 

 

 

Obecné

Jednotné zkušební schéma pro JPZ 2020 - termíny

Informace o přijímacím řízení na stránkách MŠMT

Informace o přijímacím řízení na stránkách CERMAT

Přihlášky

Přihlášky lze odevzdat na sekretariátu školy ve 3. patře, dveře č. 302 (Zuzana Svobodová, Jana Gorčíková)
nebo na účtárně školy ve 3. patře, dveře č. 320 (Irena Bíbrová, Blanka Houšťová) nejpozději do 2. března 2020! 

pondělí - čtvrtek od 7.00 do 15.30 hod.
pátek od 7.00 do 15.00

Mimo tuto dobu je možnost přihlášky vhodit do schránky u hlavního vchodu školy. Informace na tel. 537 020 555, 732 287 828 (Zuzana Svobodová)

Vysvětlivky k přihláškám:

K přihlášce na denní studium je nutné mít vyplněno:

  • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na straně 1 (není potřeba k nástavbovému a dálkovému studiu)
  • Kulaté razítko a podpis ředitele základní školy na straně 2 nebo ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (nebo z posledních dvou dokončených ročníků ZŠ).Při předání přihlášky je možné doložit originál vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (nebo z posledních dvou dokončených ročníků ZŠ), v tomto případě není třeba ověřená kopie vysvědčení.
  • Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat na obě zvolené střední školy (v případě, že uchazeč zvolí na jedné střední škole dva obory, odevzdává dvě přihlášky), na každou z nich po jednom vyhotovení, obě přihlášky musí být totožné.
  • V případě, že uchazeč má doporučení ŠPZ pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání, odevzdává spolu s přihláškou aktuální Doporučení ŠPZ pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání s podepsaným informovaným souhlasem zákonného zástupce s navrženými úpravami podmínek

 K přihlášce na nástavbové a dálkové studium je nutné mít vyplněno:

  • Kulaté razítko a podpis ředitele střední školy na straně 2 nebo ověřená kopie vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku SŠ. Při předání přihlášky je možné doložit originál vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku SŠ, v tomto případě není třeba ověřená kopie vysvědčení.

Podmínky přijetí do zkráceného studia

Uchazeč předloží:

  • řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku
  • doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání (výuční list nebo maturitní vysvědčení)
  • závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, popřípadě středního vzdělání s maturitní zkouškou, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy

 

V případě nepřijetí uchazeče lze podat přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení.

 

Zápisový lístek

(neplatí pro zkrácené a nástavbové studium)

UCHAZEČI, KTEŘÍ NEJSOU ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MUSÍ O ZÁPISOVÝ LÍSTEK POŽÁDAT NA PŘÍSLUŠNÉM KRAJSKÉM ÚŘADU DLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ.

UCHAZEČI S ADRESOU TRVALÉHO BYDLIŠTĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI POSÍLAJÍ ŽÁDOST O ZÁPISOVÝ LÍSTEK DOPORUČENĚ NA ADRESU:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

odbor školství

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO

 

nebo

 

Osobně mohou požádat o vydání ZL na odboru školství

Cejl 530/73, 601 82 BRNO

 

 podrobné informace naleznete na:

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky   

 

V PŘÍPADĚ KLADNÉHO VÝSLEDKU NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK!

 

Stránka

  • 1