Obsah

Základní informace o škole

SOUSOSZN

Historie školy

Tradice českého učňovského školství ve Znojmě sahají do roku 1910. Učňovská škola, na niž navazujeme, byla zřízena 1. září 1959 a studovalo v ní na počátku 125 žáků. O 17 let později, v roce 1976, byla zahájena výuka v nové budově na Přímětické ulici a za 3 roky došlo ke změně názvu školy na Střední odborné učiliště.

K 1. lednu 1981 se uskutečnila reorganizace SOU pod Správu SOU Praha. Od 1. ledna 1991 bylo SOU transformováno na SOU, družstevní podnik, a získalo právní subjektivitu. Zřizovatelem se stal Svaz českých a moravských spotřebních družstev Praha.

1. září 1991 byla při SOU zřízena Rodinná škola a 27. ledna 1993 byly obě školy transformovány na obchodní  společnost  a  zapsány do obchodního rejstříku jako SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo, s. r. o.

K 1. září 1993 zařadilo MH ČR SOU a MŠMT ČR SOŠ do sítě soukromých škol.

1. září 1994 byl absolventům ZŠ nabídnut první studijní obor – Podnikání, obchod a služby. Od září 2000 byla rozšířena nabídka  učebních  oborů  o obor Kadeřník a v roce 2003 zahájily studium žákyně oboru   Kosmetička.   O  rok  později  jsme  nabídli  zájemcům  možnost studia  v  oboru  Hotelnictví  a turismus. Od 1. září 2012  bude nabídka rozšířena o dva studijní obory – Cestovní ruch a Sociální činnost.

V současné době jsou SOU a SOŠ zařazeny do sítě škol MŠMT ČR.

 

Současnost školy

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o., jsou součástí systému družstevního školství. Jsou propojeny   na   podnikatelskou   sféru,  která  rozhoduje  o  profesní  stránce  přípravy  žáků  a zabezpečuje ji.

Škola patří k největším školským zařízením znojemského regionu, jehož potřeby středního odborného  a úplného středního odborného vzdělávání pomáhá zabezpečovat.

Rozšíření činnosti školy o obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a o další aktivity doplňuje  tradiční  učňovskou  přípravu.  Absolventi  těchto oborů nacházejí uplatnění  v oblasti   obchodu,   společného   stravování,   ve   službách,   v cestovním  ruchu  i  v dalších oblastech podnikatelské sféry. Škola umožňuje absolventům všech oborů středního vzdělání s výučním listem prohloubit si vzdělání   v   nástavbovém   studiu   oborů  Podnikání – denní,  dálková  forma,  Společné  stravování  a Vlasová kosmetika. Organizujeme barmanský kurz, sommelierský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, baristický kurz. Kurzy jsou určeny žákům i dospělým. Od roku 2008 nabízíme možnost získání dílčích kvalifikací  v  oboru  Kuchař – číšník.  Ke  zkvalitnění  výuky   přispívají  zahraniční  odborné  stáže, odborné praxe a odborné  exkurze. Při výuce si klademe za cíl poskytovat teoretické i praktické poznatky zvoleného oboru na kvalitativně vysoké úrovni, s důrazem na odborné předměty a praktickou složku přípravy na povolání.

Materiální zabezpečení výuky

Ve škole je celkem 35 učeben, z  toho 10 učeben odborných (2 moderně vybavené učebny výpočetní techniky, 1 učebna technologie, 1 učebna stolničení, 1 multimediální jazyková učebna, 1 učebna elektronické komunikace, 1 multimediální učebna pro cestovní ruch, 1 odborná učebnu pro sociální činnost, 1 učebna pro volnočasové aktivity), kosmetická provozovna, kadeřnická provozovna, provozovna pedikúry a manikúry, tělocvična, gymnastický sál, moderní posilovna  a multifunkční venkovní  hřiště  s umělým povrchem. Škola je vybavena počítači, psacími stroji, kopírkami, televizory, zpětnými dataprojektory, videokamerou, digitálními fotoaparáty, DVD přehrávači, vizualizérem, CD přehrávači, interaktivními tabulemi a dalšími pomůckami odpovídajícími současným požadavkům a trendům. V současné době využíváme 8 interaktivních tabulí a 14 dataprojektorů (z toho jeden interaktivní).

Pro žáky jsou připraveny moderní učebnice, studijní texty, vyučující mají dostatek odborné literatury, ve škole je zřízena knihovna, která je každoročně doplňována novými knižními tituly. Ke zkvalitnění výuky mají pedagogičtí pracovníci i žáci k dispozici internet.

Tělesnou výchovu zajišťujeme ve vlastní tělocvičně. K jejímu příslušenství patří gymnastický sál,  posilovna a multifunkční hřiště.

Odborný výcvik učebních oborů je zabezpečen v SOU a SOŠ. Žáci oboru Kuchař – číšník vykonávají odborný výcvik ve školní kuchyni a restauraci a ve školním baru, žáci oboru Prodavač pracují ve školní  kantýně, žáci oboru  Kadeřník a Kosmetička vykonávají  odborný výcvik v kadeřnické a kosmetické   provozovně. Žáci oboru Automechanik absolvují odborný výcvik převážně v Učňovském středisku Psota a na dalších smluvních pracovištích. Dále je odborný výcvik oboru Truhlář zabezpečován v PPV a na provozních pracovištích organizací  schválených ředitelem školy.

Počet zabezpečených míst pro praktické vyučování – odborný výcvik je celkem 59

Odborná praxe žáků studijního oboru Hotelnictví a turismus je zabezpečena v SOU a SOŠ a v gastronomických  zařízeních znojemského  regionu.  Od školního roku 2005/2006 se mohou vybraní studenti zúčastnit také zahraničních odborných stáží v rámci programu Leonardo da Vinci dnes Erasmus+

Od školního roku 2007/2008 absolvují žáci 2. – 4. ročníku odbornou praxi v lázeňských zařízeních v Luhačovicích, od školního roku 2008/2009 v hotelu Savannah, Hatě. Od školního roku 2015/2016 jsme pro žáky zajistili odborné stáže v hotelu Marriott Praha a restauracích Ambiente, také v Praze.

Pro žáky oboru Sociální činnost byla vybudována odborná kmenová učebna č. 215, ve které probíhá výuka odborných předmětů. Odborná praxe probíhá na smluvních pracovištích školy, která jsou zaměřená na sociální služby. Jedná se o CSS Znojmo, DD Božice, DC Znojmo, DD Znojmo, DS Šanov.

Zahraniční spolupráce

V roce 2005/2006 se zúčastnili první studenti zahraničních odborných stáží v rámci programu EU  pro  odborné  vzdělávání  a přípravu – Leonardo  da  Vinci. Tyto stáže probíhají i nadále a  doposud   žáci   oboru Hotelnictví a turismus,  Cestovní ruch, Sociální činnost, Podnikání, obchod a služby, Kosmetička, Kuchař – číšník a Kadeřník dostali příležitost absolvovat zahraniční odborné stáže na Slovensku, ve Finsku, ve Španělsku, v Irsku, v Portugalsku, v Německu, v Rakousku, na ostrově Tenerife apod.

Ve školním roce 2015/2016 vycestovalo do zahraničí celkem 26 žáků.

 • září 2015  – Estonsko – 4 žáci oboru Hotelnictví a turismus, Podnikání, obchod a služby a Kuchař-číšník,
 • únor 2016 – Rakousko – 2 žáci oboru Automechanik,
 • únor/březen – Norsko – 6 žáků oboru Sociální činnost, Kosmetička,
 • březen 2016 – Německo – 6 žáků oboru Cestovní ruch, Sociální činnost, Podnikání, obchod a služby, Kuchař-číšník,
 • červen 2016 – Portugalsko – 8 žáků oboru Cestovní ruch, Kadeřník, Kosmetička, Sociální činnost, Podnikání, obchod a služby, Hotelnictví a turismus.

Volnočasové aktivity žáků

Ve škole pracují kroužky košíkové, odbíjené, sálové kopané, kondiční  kulturistiky, šachu, dále  nabízíme sommelierský kroužek, barmanský  kroužek, jazykové kroužky, kroužek muzikoterapie, kroužek výživového poradce. Žáci se také zúčastňují sportovních soutěží.

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. se stala první školou, která v roce 2013 získala ocenění Spokojený zákazník Jihomoravského kraje. Toto ocenění každoročně uděluje Sdružení českých spotřebitelů.

V roce 2014 byla naší škole udělena výroční cena „Škola roku 2014“, kterou každoročně uděluje AHR ČR. Je to ocenění školy za špičkovou úroveň a kvalitu výchovy a odborné přípravy studentů.

Společenské aktivity školy

Žáci školy pomáhají zabezpečovat řadu společenských akcí, soutěží a výstav, a tím přispívají k dobrému jménu školy. K největším akcím patří Vánoční výstava odborných dovedností žáků školy, Den otevřených dveří, Řemeslo má budoucnost. Pomáháme zabezpečovat Znojemské historické vinobraní, slavnostní bankety, plesy, rauty a jiné společenské akce pořádané Znojemskou Besedou, Městem  Znojmem, Okresní  hospodářskou  komorou  a  dalšími  institucemi,  organizacemi a firmami. Žáci naší školy se spolupodílí na zajištění na společenských akcích ambasády a Českého centra ve Vídni, v Budapešti a v Haagu.

Žáci oboru Kadeřník a Kosmetička nabízí své služby v kadeřnické a kosmetické provozovně široké  veřejnosti  (pro dámy i pány) za výhodné ceny. Provozní dobu i aktuální ceny lze zjistit na ředitelství školy a na webových stránkách školy.

Na akcích prezentujeme výrobky a dovednosti automechaniků, truhlářů, kuchařů – číšníků, prodavačů, kadeřníků a kosmetiček, studentů oboru Hotelnictví a turismus. Největší pozornosti se těší  učební obor školy Kuchař – číšník (slavnostní tabule, studené mísy, cukrářské výrobky, flambování, příprava salátů, sushi či míchaných nápojů).

Akce se setkávají  s příznivou odezvou u znojemské veřejnosti a staly se inspirací pro rodiče  i žáky, kteří se budou rozhodovat o svém budoucím povolání.

Měsíční školné ve školním roce 2018/2019:

Střední vzdělání s výučním listem:

obor Kuchař-číšník: Kč 0,-
obor Automechanik: Kč 0,-
obor Kadeřník: Kč 500,-
obor Truhlář: Kč 0,-
obor Prodavač: Kč 0,-


Střední vzdělávání s maturitní zkouškou:

obor Kosmetička: Kč 600,-
obor Cestovní ruch: Kč 600,-
obor Hotelnictví a turismus: Kč 600,-
obor Podnikání, obchod a služby: Kč 600,-
obor Sociální služby: Kč 600,-


Nástavbové studium (denní):

obor Podnikání: Kč 600,-
obor Vlasová kosmetika: Kč 600,-
obor Společné stravování: Kč 600,-


Nástavbové studium (dálkové):

obor Podnikání: Kč 700,-

Způsob docházky:

 • střední vzdělání s výučním listem, které zahrnuje vzdělávací programy v délce 3 let denní formy vzdělávání – 1 týden škola, 1 týden odborný výcvik
  • obory: Automechanik, Truhlář, Kuchař-číšník, Prodavač, Kadeřník
 • střední vzdělávání s maturitní zkouškou, které zahrnuje vzdělávací programy v délce 4 let – denní forma vzdělávání
  • obory: Cestovní ruch, Hotelnictví a turismus, Podnikání, obchod a služby, Kosmetička, Sociální činnost
 • střední vzdělávání s maturitní zkouškou, které zahrnuje vzdělávací program nástavbového studia v délce 2 let – nástavbové studium – denní forma vzdělávání
 • střední vzdělávání s maturitní zkouškou, které zahrnuje vzdělávací program nástavbového studia v délce 3 let – nástavbové studium – dálková forma vzdělávání, výuka jedenkrát týdně

Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky, popř. příslušného oboru středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let.

 

Tel. č.: 537 020 555,  602 541 973

e-mail vedení školy: hanzal.libor@sousoszn.cz